Schenking van onroerende goederen

Om hoge successierechten te vermijden, kunt u er ook voor kiezen om onroerende goederen aan uw naasten te schenken. Bij de schenking van onroerende goederen spelen er een aantal factoren mee:

  • de waarde van het onroerend goed
  • de familiale band tussen schenker en begiftigde
  • de fiscale woonplaats van de schenker

De tarieven op schenkingen zijn ook een regionale bevoegdheid. Het is de fiscale woonplaats van de schenker en niet de plaats van het onroerend goed of de plaats waar de notariële akte wordt ondertekend die mee het schenkingstarief bepaalt. Bovendien zijn de tarieven progressief. Hoe hoger de waarde van het onroerend goed, des te meer schenkingsrechten u betaalt. Tenslotte speelt ook de familiale band een rol. Hoe nauwer die is, des te minder schenkingsrechten u betaalt. De schenking van onroerend goed moet verlopen via een notaris.

Progressievoorbehoud
Wilt u tweemaal een onroerend schenken aan dezelfde begiftigde, dan bent u verplicht drie jaar te laten tussen de twee schenkingen. Deze regel is fiscaal belangrijk aangezien schenkingsrechten op onroerend goed progressief zijn. Schenkt u binnen de drie jaar toch tweemaal aan dezelfde begiftigde, dan zal de fiscus de eerste schenking mee opnemen in de berekening van het schenkingstarief op de tweede schenking. Dat heet progressievoorbehoud. Het doel van deze maatregel is te vermijden dat mensen op hun sterfbed hun nalatenschap wegschenken.

Als de schenker van een onroerend goed overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, dan moet die schenking in de nalatenschap van de schenker worden vermeld. Op de gedane schenking betaalt u evenwel geen successierechten meer. Wel wordt de schenking in rekening genomen bij het tarief van de successierechten op de nalatenschap van de erflater.

Als in voorgaande situatie het onroerend goed in het Vlaams Gewest ligt, dan wordt in de nalatenschap ‘splitting’ toegepast. Dit houdt in dat in voor een erfenis in rechte lijn een roerende en onroerende goederen gesplitst worden. Voor beide delen gelden dan de respectievelijke successietarieven. In het Waals en Brussel Hoofdstedelijk Gewest gaat deze fiscaal voordelige regel niet op.

Bouwgrond in Vlaanderen
Het schenken van bouwgrond in Vlaanderen vormt een uitzondering op de regel. De Vlaamse regering heeft namelijk onlangs de gunstmaatregel, die in een verlaagd tarief op het schenken van bouwgrond voorziet, verlengd tot 2014.

Het is nu reeds de derde keer dat de maatregel wordt verlengd. Alleen worden er dit keer wel een aantal voorwaarden aan de maatregel gekoppeld. De vernieuwde maatregel die van kracht gaat op 1 januari 2012, legt de begiftigde een bouwplicht op. Binnen de vijf jaar moet hij zijn hoofdverblijfplaats hebben op de geschonken bouwgrond. De maatregel beperkt zich in vergelijking met vroeger ook enkel tot het Vlaams Gewest.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,