Spaarrekening: vrijstelling van roerende voorheffing?

We hebben gezien dat de opbrengst van termijnrekeningen onderworpen was aan de roerende voorheffing. Maar hoe zit het juist met de spaarrekeningen?

Tot 1830 EUR per jaar…
De interesten van spaarrekeningen zijn vrijgesteld van roerende voorheffing tot een som van 1830 EUR per jaar en per belastingplichtige (voor het inkomstenjaar 2012 – deze som wordt jaarlijks geïndexeerd). Dit geldt enkel voor natuurlijke personen (dus niet voor vennootschappen) met (fiscale) woonplaats in België. Spaarrekeningen op naam van een eenmanszaak met een fiscale woonplaats in België zijn eveneens vrijgesteld tot dit bedrag. Op het interestgedeelte boven dit bedrag wordt een roerende voorheffing van 15% geheven. In tegenstelling tot wat onlangs vaak beweerd werd, werd dit percentage begin dit jaar voor spaarrekeningen niet opgetrokken tot 21 %. Let wel: dit geldt enkel voor wettelijk gereglementeerde spaarrekeningen, dit wil zeggen, spaarboekjes aan die aan de wettelijke voorwaarden voldoen. Voor spaarrekeningen die niet aan deze voorwaarden voldoen, geldt deze vrijstelling niet en wordt de voorheffing automatisch door de bank ingehouden. De meeste – maar niet alle – spaarrekeningen die door Belgische banken aangeboden worden, zijn van het gereglementeerde type.

…en per belastingplichtige
We hebben duidelijk onderlijnd “per belastingplichtige”. Voor een echtpaar geldt dus (voor het inkomstenjaar 2012) een gezamenlijke vrijstelling van 3.660 EUR. Opgelet: samenwonenden moeten wel een bijzonder attest ondertekenen, waarin verklaard wordt dat de interest gelijk over beide verdeeld wordt, anders is er geen vrijstelling. Zodra de verkregen interesten hoger zijn dan het vrijgestelde bedrag, zal de bank de roerende voorheffing inhouden (of moet het bedrag boven de vrijgestelde som in de belastingaangifte vermeld worden). Maar listige en niet al te eerlijke belastingplichtigen proberen aan deze voorheffing te ontsnappen door hun geld over verschillende spaarrekeningen bij verschillende banken te spreiden. Zolang het bedrag van 1830 EUR per rekening niet overschreden wordt, zullen de banken geen voorheffing inhouden. In dit geval moet de belastingplichtige de gecumuleerde interesten boven de vrijgestelde schijf vermelden in zijn belastingaangifte, omdat het bankgeheim niet toelaat dat de fiscus de spaarboekjes controleert…

De vrijstelling van de roerende voorheffing is dus voor de spaarrekening een duidelijk voordeel ten opzichte van haar concurrenten, zolang de som de limiet niet overschrijdt.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , ,