Kan ik als zelfstandige bijverdienen na mijn pensioen? (2)

Het is dus duidelijk: het is toegelaten ook na het pensioen te werken en geld te verdienen. De beroepsactiviteit moet wel op voorhand aangegeven worden en in bepaalde gevallen moeten ook grensbedragen gerespecteerd worden. Maar hoe zit dat nu juist?

De grensbedragen
Deze grensbedragen gelden niet voor de personen die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt hebben en die een volledige loopbaan van 42 jaar achter de rug hebben. Dit betekent dat elk van die 42 loopbaanjaren een gewoonlijke en hoofdzakelijke tewerkstelling moet hebben. Voor een zelfstandige impliceert dit een minimumverzekering van twee kwartalen met volledige bijdragebetaling. Wie aan deze voorwaarden beantwoordt, mag dus onbeperkt bijverdienen.   Voor de anderen gelden nog wel beperkingen, al zijn deze regels vanaf begin 2013 versoepeld.

Je bent jonger dan 65 of hebt een loopbaan van minder dan 42 jaar. Dan wordt er rekening gehouden met dedoor de fiscus weerhouden nettoberoepsinkomsten van het betrokken jaar. Dit zijn de brutoberoepsinkomsten, min de bedrijfsuitgaven, de bedrijfslasten, eventuele verliezen en ook, desgevallend, het gedeelte toegekend aan de helpende echtgeno(o)t(e) voor de eventuele aftrek van het zgn. huwelijksquotiënt.

Hoeveel juist?
De nettoberoepsinkomsten van een zelfstandige, jonger dan 65 jaar, met een carrière van minder dan 42 jaar, zonder kind ten laste, mogen 6.175,00 EUR niet overschrijden (met een kind ten laste: 9.262,00 EUR).   Vanaf 65 jaar mag dezelfde zelfstandige zonder kind ten laste 17.835,00 EUR verdienen, met kind ten laste, 21.694,00 EUR. Dit zijn de cijfers voor 2014. Van nu af volgen deze inkomensgrenzen de automatische indexering voor werknemers. Voor bepaalde categorieën is deze indexering belangrijk, onder meer voor weduwen die een overlevingspensioen combineren met een deeltijdse beroepsactiviteit.

Sancties bij overschrijding
Bij een overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten met minder dan 25 %, wordt het pensioenbedrag proportioneel verminderd voor het kalenderjaar in kwestie. Als je dus het toegelaten bedrag met 20% overschrijdt, dan wordt ook 20% van het pensioen voor dat jaar teruggevorderd. Bij een overschrijding van de toegelaten beroepsinkomsten met 25% of meer, dan wordt de betaling van het pensioen voor het betrokken kalenderjaar volledig geschorst.

Nog andere verplichtingen?
Wie na zijn pensioen nog verder wenst te werken als zelfstandige, moet ook nog een paar andere verplichtingen naleven. Dan moet je – zoals een andere zelfstandige – aangesloten zijn of blijven bij een socialeverzekeringsfonds. Deze zelfstandige zal dan ook sociale bijdragen moeten betalen in functie van zijn inkomen.

We hebben zo een duidelijk overzicht van de verplichtingen voor wie als zelfstandige wenst bij te verdienen na het pensioen.

  • Twitter
  • LinkedIn
  • Facebook

, , , , , , , , , ,