Tag Archives | Notaris

ERFRECHT – VERKLARING VAN BEHOUD

Kapitale Vragen heeft in het verleden een reeks artikels gewijd aan het erfrecht. Enkele weken geleden hebben we ons verdiept in de veranderingen die het nieuwe erfrecht na 1 september van dit jaar zal brengen.  We zagen eveneens welke overeenkomsten nu al mogelijk zijn en welke in de toekomst toegelaten zullen zijn.  Maar wat moet of […]

Lees meer

Ook met een eenvoudige successieplanning kom je al ver

Een erfenis zorgt vaak voor ernstige spanningen, zelfs in hechte families. Als je je successie juist plant, bewijs je dus een grote dienst aan je nabestaanden, want hierdoor bespaar je hen veel last. Een degelijke successieplanning hoeft niet ingewikkeld of moeilijk te zijn. Er is niet altijd nood aan complexe constructies: met een beetje gezond […]

Lees meer

Verkoopcompromis getekend? Denk aan een voorverzekering!

Nadat u de compromis ondertekend hebt, bent u gebonden tot de aankoop van het pand. Maar wat als u zou overlijden nog vooraleer de akte verlijdt? In veel gevallen onderschrijft de kredietnemer ook een schuldsaldoverzekering. Die beschermt de nabestaanden in geval van een overlijden. Maar vaak gaat die polis pas in op het moment dat […]

Lees meer

Wees zorgvuldig in de aangifte van de nalatenschap!

Sinds 1 januari 2015 zijn de gewesten volledig bevoegd voor successie- en schenkingsrechten. Zoals we reeds zagen, moet de aangifte van de nalatenschap binnen de voorgeschreven termijnen (4 maanden indien de erflater in ons land overleden is, 5 maanden voor de EER, 6 maanden daarbuiten) door de erfopvolgers of hun gemandateerde ingediend worden bij de […]

Lees meer

De keerzijde van de schenking

De erfbelasting ligt in de meeste gevallen tamelijk hoog. Daarom zijn veel mensen geneigd over te gaan tot een schenking met de bedoeling de erfbelasting te omzeilen. Dit is zeker het geval in Vlaanderen, nu de schenkbelasting er verlaagd werd. Maar heeft dit enkel voordelen? Een ongezien succes De schenking van onroerende goederen heeft de […]

Lees meer

Erfbelasting: de principes

Zoals vele andere materies in ons land hebben successie- en schenkingsrechten een copernicaanse revolutie ondergaan. Sinds 1 januari 2002 kregen de gewesten de bevoegdheid in verband met de aanslagvoet, de heffingsgrondslag en de vrijstellingen en verminderingen. Sedert 1 januari 2015 mogen de gewesten zelf de belastingen innen. Toch zijn de principes dezelfde gebleven. Maar wie […]

Lees meer

Hoe stop ik met mijn zelfstandige activiteit?


U bent na uw pensionering begonnen met een zelfstandige activiteit. Maar uiteindelijk ligt het u niet zo. Of het was niet wat u gehoopt had. Of de gezondheid zit niet mee. Of u wenst gewoon van uw pensioen en van het leven te genieten. In elk geval beschouwt u het voor bekeken: u wenst te […]

Lees meer

De oprichting van een vennootschap

U wilt starten, u hebt een ondernemingsplan opgesteld en de ondernemingsvorm gekozen. Nu moet u overgaan tot de effectieve oprichting van de vennootschap. Er bestaan verschillende vormen van vennootschap, elk met zeer verscheiden kenmerken. De bvba is de meest voorkomende vennootschapsvorm. Daarom is het interessant deze meer in detail te bekijken. Opgelet, voor andere vennootschapsvormen […]

Lees meer

Schenkingen: hoe worden ze belast?

Wanneer u tijdens uw leven bepaalde goederen schenkt aan uw erfgenamen, vermindert u ook de waarde van het vermogen dat u na uw dood nalaat. Dit is een uitstekende manier om ervoor te zorgen dat uw erfgenamen minder successierechten moeten betalen. Dit is vooral interessant voor grotere bedragen en wanneer de begunstigde geen nauwe verwante […]

Lees meer

De Belg en zijn testament: het duolegaat

Het schenken aan een goed doel zit in de lift, maar hoe goed kennen onze landgenoten het duolegaat?  Ook dit aspect onderzocht de nationale enquête van 365ANALYTICS in opdracht van Delta Lloyd Life. Het duolegaat Op de vraag “Bent u vertrouwd met het duolegaat?” antwoordt niet minder dan 92 %: neen! Alleen wie zijn testament […]

Lees meer